ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ

ਨਿਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ

We can offer financial assistance and support for a range of costs associated with securing or maintaining a private rental.

The Private Rental Assistance Program (PRAP) is a program which provides financial assistance and support for a range of costs associated with securing or maintaining a private rental.

It can look like: 

Support 

 • One-on-one support to:
  – complete rental applications
  – talk to property managers 
  – provide information on how to search for private rentals

 • Life skills training including financial management and budgeting 

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

 • Rent in advance 

 • Rental arrears 

 • Rental subsidies 

 • Residential Bonds (where the Bond Loan Scheme is not available) 

Assistance with costs associated with moving 

 • Storage costs

 • Removalists

 • Housing establishment costs including utility connection fees, furniture, and white goods

 • Minor property modifications 

ਯੋਗਤਾ 

 • Over 18 years old 
 • Currently homelessness or at risk of experiencing homelessness 
 • Residing in or has existing links in the three main areas we operate – Bendigo, Mildura, North-West Melbourne 
 • Receiving a stable income (including wages, Centrelink income support, or self-employed) 
 • Committed to residing in private rental as a long-term housing option 
 • Prepared adhere to the Residential Tenancies Act (1997) 

How do I access PRAP?

See the Accessing Our Services page for further information

We also offer PRAP Plus across the Mallee.

This program provides additional practical support in accessing, establishing and maintaining private rental via tenant advocacy and building relationships with local real estate agents.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੀਏ

ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਖੋਜ