ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ

If you need short term financial help to meet your immediate needs, Emergency Relief funding is available for food vouchers, supermarket vouchers, petrol vouchers, utility bill payment and other essentials. Contact us on 1300 428 364 for assistance.

ਚਾਲੂ ਕਰੋ
ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹੋ

First of all, you’ll need to visit one of our offices so we can conduct an assessment of your circumstances and determine how we can assist you. 

We provide Emergency Relief funding for individuals and families in times of crisis to meet immediate basic needs. It is short-term funding and covers assistance for material items such as: 

 • food vouchers  
 • supermarket vouchers 
 • petrol vouchers 
 • assistance to pay utility bills 
 • other essentials (may vary in nature depending on location) 
 • car registration

ਯੋਗਤਾ

Anyone who is: 

 • experiencing financial difficulty due to circumstances
 • on a low income

How can I access Emergency Relief funding?

At our Geelong office, we provide emergency relief and short-term assistance to help with immediate basic needs for individuals and families in times of crisis. This includes:
 • Food vouchers
 • Petrol vouchers
 • Assistance to pay utility bills
 • Referrals to support services as required
The Emergency Relief (ER) application process is:
 • Make an appointment with the Geelong Haven Home Safe office.
 • Appointments are available on Mondays and Tuesdays
 • To access funds clients will be required to provide photo ID, copy of utility bills, invoices (if applicable)
 • To prepare for your ER appointment please identify any outstanding utility bills

See the Accessing Our Services page for further information or call 1300 428 364

If you are located in Metro (North-East Melbourne) we can refer you on to other providers. 

Contact us on 1300 428 365

ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਫੂਡ ਵਾouਚਰ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਾouਚਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾ vਚਰ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1300 428 364 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਖੋਜ