ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ

We create opportunity in the face of huge challenge. We say what we will do, and we do what we say. Our currency is delivery, results, reliability and trust.

ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Andrew Cairns

CEO

Andrew was appointed CEO in February 2021 with an impressive track record and proven ability to deliver growth, shared value, innovation, and strategic outcomes. He has held senior management roles with several multinational companies, including more than 19 years with the Bendigo and Adelaide Bank Group and almost five years as CEO of Community Sector Banking. Andrew is a former Board Director of HHS and is a current Board Director at Melbourne Water.

Trudi Ray

Deputy CEO and COO

Trudi is responsible for growing and managing the organisations support services and extensive housing portfolio across Victoria in her role as Deputy Chief Executive Officer. Trudi’s strong work ethic and diverse management and leadership skills developed over the past 16 years. Trudi’s passion for social justice and strong community spirit extends beyond the workplace into many roles where she strongly advocates for those who are homeless, in housing crisis or fleeing domestic abuse.

Bernie Moss Headshot

BERNIE MOSS

EXECUTIVE DIRECTOR, BUSINESS ENABLEMENT

Bernie leads our Business Enablement Division which incorporates People & Culture; Corporate Services; Finance; NRAS; Quality & Risk; Health & Safety. Bernie is a passionate executive with a career spanning a diverse range of industries and work environments, from professional services to heavy industry. With more than 27 years in the People & Culture field, Bernie has a strong track record of supporting people through change, transformation and building capability. Bernie has successfully led multi-disciplined business functions, bringing his diverse experiences and insights to enable better business outcomes.

Blake Hogan

Executive Director, Development and Asset Services

Blake leads the Housing Development, Asset Maintenance, and Non-Trade Maintenance Teams. He approaches the day with a growth mind set and looks to achieve a success in the future of the organisation by tying in Government policy, internal resourcing and external opportunities to deliver a pipeline of growth prospects.

ਖੋਜ