ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Javascript ကိုဖွင့်ထားကြောင်းသေချာပါစေ ဝက်ဘ်ဆိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု

မူဝါဒများ

ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သည့်အရာနှင့် စည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်ကို အားလုံးသိစေရန် အိမ်ငှားခြင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအားလုံးကို လမ်းညွှန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မူဝါဒများရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။

၎င်းတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုမှ ငှားရမ်းမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စစ်ဆေးမှု၊ အထွေထွေငှားရမ်းမှုနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများအထိ ပါဝင်သည်။

မသန်မစွမ်းနေထိုင်ခြင်း။

အထူးကု မသန်စွမ်းသူများ နေထိုင်ရန် 

ရှာပါ