ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Javascript ကိုဖွင့်ထားကြောင်းသေချာပါစေ ဝက်ဘ်ဆိုက်သုံးစွဲနိုင်မှု

COVID-19 အကြပ်အတည်းအထောက်အပံ့

The COVID-19 pandemic means we have to change the way we work to protect you and our staff. 

Virtual Appointments by phone are preferred.

If you are:

  • homeless
  • in housing crisis
  • in rent arrears
  • in financial difficulty
  • or have been given a notice to vacate 

Please call your nearest office to make an appointment.

Office Locations

Bendigo Office

10-16 Forest Street, Bendigo
ဖုန်း: 1300 428 364

ဖွင့်ချိန်
10am – 4pm | Monday – Friday

Preston Office

52-56 မာရိလမ်း, Preston, 3072

ဖွင့်ချိန်
10am – 4pm | Monday – Friday

Geelong Office

6 Pakington လမ်း, Geelong အနောက်, 3218
ဖုန်း 1300 428 364


ဖွင့်ချိန်
10am – 4pm | Monday – Friday

Mildura Office

143A Lime ရိပ်သာလမ်း, Mildura, 3500
ဖုန်း 1300 428 364


ဖွင့်ချိန်
10am – 4pm | Monday – Friday

Important Notice

You will not be able to enter our offices if you:

  • If you have a fever, a cough,  or a sore throat
  • If you have been exposed to someone diagnosed with Coronavirus (COVID-19)

ရှာပါ