សូមប្រាកដថា Javascript ត្រូវបានបើកសម្រាប់គោលបំណង ភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រ

ជួសជុលនិងថែទាំ

Our Maintenance Service Team are here to help with your repairs and maintenance requests as soon as possible. 

Lodging a request for repairs and maintenance

 • Business hours (9am-5pm) – Call your Haven; Home, Safe Tenancy and Property Manager
 • After-hours (evenings and weekends) – Call DHHS directly on 13 11 72
 • Business hours (9am-5pm): Call our Maintenance Service Team on 1300 100 242
 • After-hours (evenings and weekends): Call the After-Hours Service Team on 1300 100 242

What happens when you lodge a request?

We engage highly qualified, professional contractors to carry out essential work for your peace of mind in a timely and responsive manner.

 • Step 1: Is this an urgent repair?

  Read our guide below for what is an urgent issue.

  If YES - call us at any time 24/7

  If NO - call during business hours (Mon–Fri, 9am-5pm)

 • Step 2: We record your details

  We will require the following information:

  • Your name, address and phone number
  • Details of the problem, including serial numbers of appliances where possible
  • How and when we can access to your home to carry out the work

 • Step 3: We send a tradesperson

  We provide your details to a suitable tradesperson in your area who will contact you directly to arrange a time to undertake the repair.

How to tell if you require an urgent repair

The following issues are classified as urgent repairs. 

Click on the repair type below and check if the repair you require is urgent before calling us out of office hours.

 • សេវាទឹកផ្ទុះ
 • ការលេចធ្លាយឧស្ម័ន
 • Dangerous electrical fault
 • ការបរាជ័យឬការបែកបាក់នៃឧស្ម័ន អគ្គិសនី ឬការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។
 • ប្រព័ន្ធបង្គន់ស្ទះ ឬខូច
 • Failure or breakdown of any essential service/appliance provided by HHS for hot water or heating
 • An appliance, fitting, or fixture that is not working properly and causes a substantial amount of water to be wasted
 • ការលេចធ្លាយដំបូលធ្ងន់ធ្ងរ
 • Serious fault in a lift or staircase
 • រាល់កំហុស ឬការខូចខាតនៅក្នុងបរិវេណដែលធ្វើឲ្យបរិវេណមិនមានសុវត្ថិភាព ឬអសន្តិសុខ
 • ទឹកជំនន់ ឬការខូចខាតទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ
 • ខ្យល់ព្យុះឬការខូចខាតភ្លើងធ្ងន់ធ្ងរ

ស្វែងរក