សូមប្រាកដថា Javascript ត្រូវបានបើកសម្រាប់គោលបំណង ភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រ

សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ

Our mobile assertive outreach vehicles, the HeyVan in Bendigo and the HeyYou-t in Swan Hill, provide early intervention to reduce the psychosocial impact of rough sleeping.

The teams actively seek out and support people who are chronically homeless or sleeping rough, helping them to access emergency accommodation, housing and the support services they need.

ហេវ៉ាន់

The HeyVan is an assertive mobile outreach service which operates from our Bendigo office, and supports people sleeping rough in the city and the Greater Bendigo area.

heyyou.t

ហេយូ - ធី

ហេហេយូ - ជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដែលអ្នកដេកលង់លក់អាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមជំនួយការឆ្លើយតបតាមផ្ទះគ្មានផ្ទះសម្បែង។ វាផ្ទុកនូវអាហារជាមូលដ្ឋាននិងរបស់របរចាំបាច់និងឈប់នៅទីតាំងដែលគេស្គាល់ជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់ Swan Hill ។

ស្វែងរក