សូមប្រាកដថា Javascript ត្រូវបានបើកសម្រាប់គោលបំណង ភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រ

កន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់

តើអ្នកមានកន្លែងណាដើម្បីស្នាក់នៅយប់នេះទេ?

ប្រសិនបើអ្នកគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅយប់នេះទេយើងអាចជួយអ្នកក្នុងការទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់ដូចជាការស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លីនៅតាមម៉ូតែលឬផ្ទះបន្ទប់។ 

តើខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់ទេ?

ប្រសិនបើអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងឬមានហានិភ័យនៃភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការធានាកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់។

សូមទូរស័ព្ទឬទៅកាន់ការិយាល័យក្នុងតំបន់របស់អ្នកដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបដូច្នេះយើងអាចធ្វើការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកនិងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងអាចជួយអ្នកបាន។

Emergency Accommodation

តើយើងអាចជួយអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច

ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកត្រូវទៅការិយាល័យមួយរបស់យើងដូច្នេះយើងអាចធ្វើការវាយតម្លៃបាន

មិនអាចរកឃើញអ្វីដែលអ្នកកំពុងរកទេ?

យើងមានសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលអាចជាជំនួយ។

ស្វែងរក