សូមប្រាកដថា Javascript ត្រូវបានបើកសម្រាប់គោលបំណង ភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រ

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រសិនបើអ្នកមានការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងពិបាកក្នុងការបង់ថ្លៃជួលវិក័យប័ត្រឬការចំណាយប្រចាំថ្ងៃយើងអាចជួយបាន។  

កម្មវិធីរបស់យើង

Emergency Assistance

ការសង្គ្រោះបន្ទាន់

If you need short term financial assistance to meet individual or family immediate basic needs, then we can help you with Emergency Relief Program funding for material aid.

Case coordination

ជំនួយការជួលឯកជន

កម្មវិធីជំនួយការជួលឯកជន (PRAP) ផ្តល់នូវជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងការគាំទ្រសម្រាប់ថ្លៃដើមជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងការធានាឬរក្សាការជួលឯកជន។

ស្វែងរក