សូមប្រាកដថា Javascript ត្រូវបានបើកសម្រាប់គោលបំណង ភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រ

ចុះឈ្មោះសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន

វិធីដាក់ពាក្យសុំហាវេន; ផ្ទះ, ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានសុវត្ថិភាព

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំ លំនៅដ្ឋានរយៈពេលវែង អ្នកត្រូវតែមានសកម្ម ចុះឈ្មោះលំនៅដ្ឋានវិចតូរីយ៉ា (VHR) application. You can apply for the VHR as a new applicant or if you wish to transfer from your existing social housing property. To learn more about the VHR and to apply click the button below.

If you need assistance with registering on the VHR, please fill out the contact form and we will arrange for one of our staff to call you.

Please note! Due to high demand, there can be significant waiting periods to get long-term housing.

If you are currently homeless or about to become homeless, you will need Emergency Accommodation.

ស្វែងរក