សូមប្រាកដថា Javascript ត្រូវបានបើកសម្រាប់គោលបំណង ភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រ

គោលនយោបាយ

យើងធានាថាយើងមានគោលការណ៍ណែនាំគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការជួលដូច្នេះយើងដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនិងវិធានអ្វីខ្លះ។

នេះរួមបញ្ចូលអ្វីៗទាំងអស់ចាប់ពីសិទ្ធិទទួលបានតាមរយៈការជួលការថែទាំនិងការត្រួតពិនិត្យការជួលទូទៅនិងគោលការណ៍ឯកជន។

ស្វែងរក